Projekt ELISE

ELISE sa zaoberá spoločnou spoločenskou výzvou pre európske regióny: zlepšiť zdravie pre všetkých. Ide najmä o zlepšenie výsledkov v oblasti VaI zdravia a podpory zdravého a aktívneho starnutia. Ako sekundárny efekt sa považuje aj rast trhu, tvorba pracovných miest a zvyšovanie konkurencieschopnosti EU. Prírodné a biologické vedy majú značný potenciál výroby mnohých liekov a postupov v oblasti zdravotnej starostlivosti. Odvetvie zdravotnej starostlivosti je kľúčovým odvetvím pre Európu.

Niektoré obmedzenia však bránia potenciálu v oblasti Life Sciences. Tieto problémy sa vo veľkej miere týkajú ťažkostí pri uvádzaní na trh, dopytu po rozsiahlych ľudských a technických zdrojoch a bioetických obmedzení ovplyvňujúcich ochranu práv a dôstojnosť jednotlivcov.

Partneri ELISE zo siedmich regiónov sa domnievajú, že konkrétne uplatnenie koncepcie ekosystému na regionálnej a medziregionálnej úrovni môže pomôcť pri riešení týchto obmedzení. Ekosystém združuje priemysel, výskumníkov, lekárov a pacientov s cieľom premeniť objav na klinicky využiteľný produkt alebo službu.

Prostredníctvom interregionálnej výmeny a aktívnej účasti zainteresovaných strán partneri ELISE zlepšujú regionálne politiky v tomto smere. 2 regióny chcú vytvoriť ekosystém, v ktorom v súčasnosti neexistuje. 5 chce posilniť existujúce klustry a premeniť ich na ekosystémy. Všetky regióny chcú zvážiť uskutočniteľnosť vytvorenia Európskeho ekosystému.

Zmeny politík budú popísané v siedmich regionálnych akčných plánoch a očakáva sa posun z hľadiska typov a kvality financovaných projektov, riadiacich štruktúr a strategického zamerania smerujúceho k regionálnym a európskym ekosystémom.

ELISE vedie k krátkodobým, strednodobým a dlhodobým výsledkom. Zúčastnené regióny by mali byť schopné lepšie podporovať zdravotnícky sektor a podniky pôsobiace v jeho okolí pri využívaní výsledkov výskumu a vývoja v oblasti life sciences. Z dlhodobého hľadiska by to malo prispieť k vytvoreniu zdravých, konkurencieschopných a inovatívnych európskych regiónov.

Rozpočet Projektu: 1 405 500€
Príspevok ERDF: 1 169 275€

Projektové Konzorcium:

Koordinátor - Kaunas University of Technology - Litva
ASTER Joint Stock Consortium - Taliansko
Cassovia Life Sciences – Slovensko
Košický Samosprávny Kraj – Slovensko
Lubelskie Voivodeship – Poľsko
Centre-Val de Loire Regional Council – Francúzsko
BioCon Valley MecklenburgVorpommern – SRN
Life Science Nord – SRN

Viac informácií o projekte nájdete na: https://www.interregeurope.eu/elise/
Viac informácií o programe INTERREG Europe nájdete na: https://www.interregeurope.eu

 Aktivity v projekte:

Promočné video k projektu

Press_release_Tours

Prezentácia projektu na medzinárodných konferenciách v roku 2018

Pozvánka na workshop

Regionálny workshop v Košiciach

ELISE

Projekt Spolufinancovaný:

EU-ERDF-EN-2000px

 

 

Oficiálne dokumenty:

ELISE Subsidy Contract

ELISE_Partnership agreement

ELISE projektová žiadosť

Zákazky podľa §117

Zmluva o nájme vozidla