Aktívne Projekty

CLS v súčastnosti participuje na 4 medzinárodných projektoch:

Horizon 2020 – SKIN

SKIN má v úmysle systematizovať a prinášať vedomosti pre producentov, podporovať spoluprácu v rámci inovatívnej logiky založenej na dopyte a poskytovať
vstupy do tvorby politiky prostredníctvom prepojení na agrárnictvo a inovácie v oblasti krátkodobých dodávateľských reťazcov.

INTERREG Danube – CityWalk

Projekt CityWalk pomáha mestám v podunajskom regióne znižovať emisie, hluk a stať sa bezpečnejšími miestami na život tým, že sa zvyšuje úlohu udržateľnejších foriem mobility v mestskej dopravnej sieti, najmä aktívnych foriem dopravy – ako je pešia turistika a cyklistika. Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kľúčové podmienky pre chodcov.

INTERREG Danube – D-STIR

Cieľom D-STIR projektu je zlepšiť rámcové podmienky pre inovácie v rámci Dunajského regiónu, prostredníctvom integrácie konceptu zodpovedného výskumu a inováciií (RRI) do celého inovačného reťazca.

INTERREG Europe – ELISE

ELISE sa zaoberá spoločnou spoločenskou výzvou pre európske regióny: zlepšiť zdravie pre všetkých. Ide najmä o zlepšenie výsledkov v oblasti VaI zdravia a podpory zdravého a aktívneho starnutia. Ako sekundárny efekt sa považuje aj rast trhu, tvorba pracovných miest a zvyšovanie konkurencieschopnosti EU. Prírodné a biologické vedy majú značný potenciál výroby mnohých liekov a postupov v oblasti zdravotnej starostlivosti. Partneri ELISE zo siedmich regiónov sa domnievajú, že konkrétne uplatnenie koncepcie VaI ekosystému na regionálnej a medziregionálnej úrovni zvýši potenciál tvorby inovácií a výsledkov výskumu aplikovaných v praxi.  Ekosystém zlučuje podniky, výskumníkov, lekárov a pacientov, aby mohol nové výsledky VaI využiť v praxi.